ویژگی های تنورک سبزوار:

نام شعبه: مهتاب قم

پکیج های متنوع
استفاده از مواد تازه و با کیفیت
برخورداری از سرآشپز مجرب و کادر حرفه ای

تنورک شعبه سبزوار
سبزوار، خیابان ابومسلم، نبش چهار راه ابن یمین
سبزوار خراسان رضوی تهران