ویژگی های تنورک مهتاب قم:

نام شعبه: مهتاب قم

پکیج های متنوع
استفاده از مواد تازه و با کیفیت
برخورداری از سرآشپز مجرب و کادر حرفه ای

تنورک شعبه مهتاب قم
مجتمع مهتاب، بین قم و تهران
قم ایران