ویژگی های تنورک فرودگاه:

نام شعبه: فرودگاه

پکیج های متنوع
استفاده از مواد تازه و با کیفیت
برخورداری از سرآشپز مجرب و کادر حرفه ای

تنورک شعبه فرودگاه
فرودگاه بین المللی امام خمینی، ترمینال یک، سالن پروازهای ورودی
تهران ایران
تلفن: 02151007029