تنورک شعبه شیراز

جای پارک در محدوده : دارد

امکان ارسال با پیک: دارد

دستگاه کارتخوان : دارد

پذیرایی در محل : دارد

کیفیت محصول :

5/5

برخورد کارکنان :

5/5

بهداشت محیط :

5/5

ارسال سریع :

5/5

09172201201

شیراز،معالی آباد خیابان دوستان بریدگی دوم سمت چپ ساختمان خورشید