انتقاد و پیشنهادات

لطفا جهت هرگونه انتقاد و پیشنهاد از شعب تنورک، فرم زیر را تکمیل فرمایید.

فرم انتقاد و پیشنهادات